Protipožiarna bezpečnosť stavieb a štátny požiarny dozor

30.04.2021

Rozhodli ste sa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie stavebného povolenia pre novostavbu alebo zmenu dokončenej (existujúcej) stavby, vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby alebo vydanie kolaudačného rozhodnutia? Ak sa toto konanie dotýka záujmov chránených predpismi protipožiarnej bezpečnosti, stavebný úrad môže v danej veci rozhodnúť len na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu verejnej správy, ktorého úlohou je chrániť záujmy a uplatňovať požiadavky podľa predpisov o ochrane pred požiarmi, teda vykonávať tzv. štátny požiarny dozor.

Vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb vykonávajú štátny požiarny dozor ďalej spomenuté orgány, ktoré majú právo napríklad nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní či miestnej obhliadke.


Ministerstvo vnútra SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)

 • Posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzuje stavby z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rámci konaní uvedených v úvodnom odseku tohto článku pre stavby, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, stavby pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti alebo stavby, ktoré si vyhradí vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • posudzuje stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré nemajú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti alebo stavby, ktoré si vyhradí vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • vykonáva kontroly stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré nemajú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Krajské riaditeľstvá HaZZ

 • Posudzujú projektové dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v rámci konaní uvedených v úvodnom odseku tohto článku pre stavby, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresov alebo stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam (napr. stavby s výškou nad 45 m, stavby na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 300 osôb, stavby so zhromažďovacím priestorom pre viac ako 2000 osôb),
 • posudzujú stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • vykonávajú kontroly stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam.


Okresné riaditeľstvá HaZZ

 • posudzujú projektové dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v rámci konaní uvedených v úvodnom odseku tohto článku pre všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány,
 • posudzujú stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány,
 • vykonávajú kontroly stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie pre všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány.


Záväzné stanovisko orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor k projektovej dokumentácii stavby alebo k ústnemu pojednávaniu na účely kolaudačného rozhodnutia sa vydáva vždy v písomnej forme a môže byť:

 • bez pripomienok vrátane uvedenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby (napr. doklady k stavebným výrobkom a pod.),
 • s pripomienkami vrátane požiadaviek na odstránenie nedostatkov najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania, do vydania rozhodnutia o povolení užívať stavbu alebo v určenej lehote,
 • nesúhlasné, ak v projektovej dokumentácii stavby nie je vypracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti špecialistom požiarnej ochrany alebo má toto riešenie zásadné nedostatky, prípadne stavba nie je zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie s nedostatkami zásadného charakteru.

Štátny požiarny dozor sa nevykonáva na jednoduchých a drobných stavbách. Pri týchto stavbách preskúma projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posúdi stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie príslušný stavebný úrad. Ten môže v odôvodnených prípadoch požiadať orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor o metodickú pomoc, ktorá však nemá charakter záväzného stanoviska ale iba nezáväzného odborného vyjadrenia.

Jednoduchými stavbami sú najmä:

 • bytové budovy so zastavanou plochou najviac 300 m2, jedným nadzemným podlažím a prípadne aj jedným podzemným podlažím a podkrovím,
 • stavby na individuálnu rekreáciu (napr. chaty),
 • prízemné stavby so zastavanou plochou najviac 300 m2 a výškou 15 m, ak je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre ich užívanie určený počet osôb najviac 30,
 • podzemné stavby so zastavanou plochou najviac 300 m2 a hĺbkou 6 m, ak je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre ich užívanie určený počet osôb najviac 30.

Drobnými stavbami sú najmä:

 • prízemné stavby so zastavanou plochou najviac 25 m2 a výškou 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia pre nádoby na odpadky, stavby na chov drobných živočíchov, sauny, úschovne bicyklov a kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení),
 • podzemné stavby so zastavanou plochou najviac 25 m2 a hĺbkou 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Jednoduchými a drobnými stavbami v žiadnom prípade nie sú sklady horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu, jadrových zariadení, čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených a stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, prečerpávacích staníc horľavých kvapalín a horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým alebo horenie podporujúcim plynom. Drobnými stavbami nie sú ani vodné stavby.

Ak si lámete hlavu nad rôznymi otázkami požiarnej ochrany Vašich stavieb, neváhajte nás požiadať o pomoc. Portfólio našich služieb pokrýva celý rozsah projekčných, poradenských, konzultačných, kontrolných alebo sprostredkovateľských činností protipožiarnej bezpečnosti stavieb.


Súvisiace predpisy

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov