Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie

24.03.2021

Ak sa Vám podarilo získať územné rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ je potrebné), cesta za realizáciou vysnívaného stavebného diela pokračuje ďalším dôležitým krokom. Nové stavby každého druhu, ale aj zmeny (prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) či udržiavacie práce na pôvodných objektoch sa môžu uskutočňovať iba na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia príslušnému stavebnému úradu. Ohlásenie postačuje len pre tie stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré vymedzuje stavebný zákon. V praxi sa tiež môžu vyskytovať prípady zadefinované stavebným zákonom, kedy sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

Z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti sa zameriame na stavebné povolenie. Toto povolenie vydáva príslušný stavebný úrad v rámci stavebného konania na základe predloženej žiadosti o stavebné povolenie spolu s potrebnými dokladmi a projektovou dokumentáciou stavby. Tá musí okrem iného obsahovať požiarno-bezpečnostné riešenie stavby. Náležitosti stavebného konania podrobne upravuje stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy.

Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb (okrem drobných a jednoduchých stavieb) je dotknutým orgánom príslušný orgán štátneho požiarneho dozoru, konkrétne okresné alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) alebo Ministerstvo vnútra SR - prezídium HaZZ pre stavby s osobitným hospodárskym a celospoločenským významom. Tento orgán posudzuje projektovú dokumentáciu stavby a vydáva písomné stanovisko (súhlasné bez pripomienok, súhlasné s pripomienkami alebo nesúhlasné). Projektovú dokumentáciu drobných a jednoduchých stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posudzuje len stavebný úrad. Ten zabezpečuje tiež všetky stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posudzuje vyjadrenia či námietky účastníkov konania.

Po splnení všetkých požiadaviek vydá stavebný úrad stavebné povolenie, v ktorom určí záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby (napr. aj plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, použitie vhodných stavebných výrobkov, lehota na dokončenie stavby a pod.) a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (požiarno-bezpečnostné riešenie) obsahuje textovú časť (spravidla technickú správu) a výkresovú časť (zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany v stavebných výkresoch). Táto dokumentácia musí byť spracovaná odborne spôsobilou osobou - špecialistom požiarnej ochrany. Podľa druhu a účelu stavby obsahuje najmä nižšie uvedené náležitosti.

Textová časť

 • Požiarnotechnická charakteristika stavby - určenie požiarnych podlaží, konštrukčných prvkov, konštrukčného celku a požiarnej výšky stavby alebo jej časti, členenie na požiarne úseky (menšie požiarne ohraničené celky v stavbe) a posúdenie dovolených veľkostí vytvorených požiarnych úsekov.
 • Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika pre všetky požiarne úseky vytvorené v stavbe alebo jej časti.
 • Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií - stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti pre všetky požiarne úseky vytvorené v stavbe alebo jej časti, požiadaviek na požiarnu odolnosť a materiálové vyhotovenie požiarne deliacich konštrukcií (požiarne steny, požiarne stropy, obvodové steny a požiarne pásy), nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu stavby a ostatných konštrukcií, povrchových úprav stavebných konštrukcií, podhľadov, striech a pod.
 • Stanovenie počtu osôb v stavbe pre potreby riešenia evakuácie a dimenzovania únikových ciest zo stavby.
 • Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb alebo zvierat - stanovenie predpokladaného času evakuácie, navrhovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, ich dispozičného riešenia, vyhotovenia, vybavenia, osvetlenia a vetrania.
 • Určenie odstupových vzdialeností od stavby a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru stavby, posúdenie zasahovania požiarne nebezpečného priestoru do susedných stavieb alebo na okolité pozemky, umiestnenia stavebných konštrukcií stavby a ich požiadaviek v požiarne nebezpečnom priestore susednej stavby alebo iného požiarneho úseku tej istej stavby.
 • Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami - určenie potreby vybavenia stavby týmito zariadeniami a stanovenie základných požiadaviek pre elektrickú požiarnu signalizáciu a hlasovú signalizáciu požiaru, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari, prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje (najmä ich druhy, počet a umiestnenie) a iné požiarne zariadenia (napr. na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch).
 • Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov - určenie potrebného množstva požiarnej vody, spôsobu jej zabezpečenia a druhu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, typu hadicových zariadení a odberných miest požiarnej vody a určenie požiadaviek na umiestnenie týchto zariadení.
 • Určenie zariadení na zásah - posúdenie potreby vybudovania prístupových komunikácií, nástupných plôch, vnútorných a vonkajších zásahových ciest, definovanie požiadaviek na ich umiestnenie, vybudovanie, označenie a vybavenie.
 • Riešenie vykurovania a vetrania stavby - posúdenie navrhovaného spôsobu vykurovania a odvodu splodín horenia zo stavby, určenie požiadaviek na vyhotovenie komínov, uzatvorenie otvorov v komínoch a vyhotovenie podlahy okolo týchto otvorov, vzdialenosť horľavých konštrukcií od telesa komína, prestupy dymovodov cez stavebné konštrukcie, umiestnenie rozvodov tepla, vykurovacích telies a spotrebičov vzhľadom na prostredie a okolité stavebné konštrukcie. Z pohľadu vetrania sa riešia požiadavky na rozvody vzduchotechniky a použité materiály na ich izoláciu, umiestnenie požiarnych klapiek, nasávacieho a výfukového potrubia, strojovne vzduchotechniky a určenie požiadaviek na výmenu vzduchu.
 • Požiadavky na elektroinštaláciu stavby - určenie druhu prostredia a zón, stanovenie požiadaviek na vedenie elektroinštalácií na horľavých podkladoch a vlastnosti káblových rozvodov pre určené priestory, opatrení proti účinkom statickej a atmosférickej elektriny a určenie požiadaviek na zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (vypínanie elektrickej energie, hlavný a záložný zdroj, trasy káblov, elektrické rozvádzače a núdzové osvetlenie).
 • Požiadavky na zdroje plynu a rozvody plynu - posúdenie umiestnenia regulačných staníc, hlavných uzáverov plynu, plynomerov a rozvodov plynu, určenie požiadaviek na inštaláciu a umiestnenie plynových spotrebičov.
 • Protipožiarna bezpečnosť technologického alebo technického zariadenia - vyhotovenie zoznamu jednotlivých častí a celkov, situačného nákresu, stanovenie množstiev horľavých a horenie podporujúcich látok a ich stavových veličín (napr. teplota, tlak, prietok, rýchlosť prúdenia), popis technologických pochodov, posúdenie umiestnenia zariadenia vzhľadom na únikové cesty, možné spôsoby a cesty šírenia požiaru v zariadení a mimo neho, určenie lehôt vykonávania údržby a kontrol.

Výkresová časť

 • Požiarne úseky a požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarnych úsekov a ich stupňa protipožiarnej bezpečnosti, požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarnych uzáverov a druh konštrukčných prvkov, požadovaná trieda reakcie na oheň povrchových úprav.
 • Označenie druhu a typu únikových ciest, smerov úniku osôb, východov na voľné priestranstvo, evakuačných a požiarnych výťahov.
 • Zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené elektrickou požiarnou signalizáciou a/alebo hlasovou signalizáciou požiaru a umiestnenie ústredne signalizácie, spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie.
 • Stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia.
 • Hasiace prístroje, odberné miesta požiarnej vody a hadicové zariadenia, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody.
 • Požiarne rebríky, únikové rebríky, požiarne prostriedky a pod.
 • Požiarne nebezpečný priestor, odstupové vzdialenosti a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky.

Pokiaľ aj Vy potrebujete spracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie (projekt požiarnej ochrany, požiarno-bezpečnostné riešenie alebo požiarny projekt), neváhajte nás požiadať o cenovú ponuku. Radi Vám pomôžeme na ceste za Vašou vysnívanou stavbou.


Súvisiace predpisy

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov