Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie

10.03.2021

Ste v pozícii investora alebo stavebníka a zamýšľate realizáciu stavby na konkrétny účel? Určite viete, že k úspešnému užívaniu stavebného diela Vás čaká ešte dlhý a náročný proces. Medzi základné kroky patrí určenie presného miesta, kde bude stavba stáť. Vo väčšine prípadov potrebujete územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Vydáva ho príslušný stavebný úrad v rámci územného konania na základe podaného písomného návrhu s požadovanými dokladmi a dokumentáciou stavby. Náležitosti územného konania podrobne upravuje stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy.

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje napríklad pre drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k hlavnému objektu, stavebné úpravy nemeniace pôdorysné a výškové ohraničenie existujúcej stavby či strategické parky, ktoré sú tzv. "významnou investíciou". Pri jednoduchých stavbách, ich nadstavbách a prístavbách môže stavebný úrad za určitých predpokladov spojiť územné konanie s následným stavebným konaním.

Navrhované umiestnenie stavby sa v územnom konaní posudzuje z rôznych hľadísk vrátane predpisov ustanovujúcich protipožiarne podmienky. Pri drobných a jednoduchých stavbách tieto podmienky posudzuje iba stavebný úrad. Ostatné stavby posudzuje dotknutý orgán štátneho požiarneho dozoru, ktorým je príslušné okresné či krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) alebo Ministerstvo vnútra SR - prezídium HaZZ pre stavby s osobitným hospodárskym a celospoločenským významom. Dotknutý orgán vydáva písomné stanovisko (súhlasné bez pripomienok, súhlasné s pripomienkami alebo nesúhlasné). Stavebný úrad súčasne rozhoduje o možných námietkach účastníkov konania.

Po splnení všetkých podmienok vydá stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vymedzuje najmä stavebný pozemok, presné polohové a výškové umiestnenie stavby na ňom vrátane odstupov od hraníc pozemku a susedných existujúcich stavieb, prístup k stavbe a napojenie na pozemné komunikácie a inžinierske siete, terénne úpravy na pozemku a pod., požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a čas platnosti rozhodnutia.

Splnenie protipožiarnych podmienok sa preukazuje projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie, ktorá obsahuje textovú časť (spravidla technickú správu) a výkresovú časť. Musí byť spracovaná odborne spôsobilou osobou - špecialistom požiarnej ochrany v tomto rozsahu:

  • Vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby s dôrazom na odstupové vzdialenosti a bezpečné vzdialenosti od stavby. Špecialista požiarnej ochrany stanovuje v súlade s platnými predpismi predpokladané odstupové vzdialenosti od požiarne otvorených plôch obvodových stien a strešného plášťa navrhovanej stavby a iné bezpečné vzdialenosti od stavby. Následne hodnotí, či požiarne nebezpečný priestor navrhovanej stavby ohraničený týmito vzdialenosťami zasahuje susedné pozemky alebo existujúce stavby a naopak, či sa navrhovaná stavba nachádza alebo nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby. Na základe výsledkov tohto posúdenia navrhuje potrebné opatrenia.
  • Určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, ak sa pre danú stavbu požaduje a stanovenie možností a spôsobu jej zabezpečenia. Špecialista požiarnej ochrany posudzuje možnosť použitia vody ako hasiacej látky pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru v stavbe. Určuje predpokladanú potrebu vody, zariadenia na jej dodávku mimo stavby a vo vnútri stavby (zdroje vody, odberné miesta, hadicové zariadenia, vnútorné požiarne vodovody, stanice na zvyšovanie tlaku vody a pod.) či konkrétne požiadavky na tieto zariadenia. Pokiaľ sa použitie vody vylučuje vzhľadom na charakter horľavých látok a zariadení v stavbe, musí byť nahradená inou vhodnou a účinnou hasiacou látkou.
  • Zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch pre zásah hasičských jednotiek. Špecialista požiarnej ochrany posudzuje, či musí byť k stavbe zriadená prístupová komunikácia a nástupná plocha, určuje základné požiadavky na ich vybudovanie a umiestnenie. Prístupová komunikácia umožňuje príjazd hasičskej jednotky s hasičskou technikou k stavbe. Nástupná plocha umožňuje vedenie zásahu pri požiari z vonkajšej strany stavby. Slúži na nástup hasičských jednotiek a umiestnenie hasičskej techniky pri hasení požiaru a záchranných prácach.
  • Zakreslenie dôležitých skutočností vo výkrese situácie stavby, najmä predpokladaných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest na hasenie požiarov, príjazdových komunikácií a nástupných plôch pre hasičské jednotky pomocou grafických značiek požiarnej ochrany.

Pokiaľ aj Vy potrebujete spracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie (nazývanú aj ako požiarny projekt alebo projekt požiarnej ochrany), neváhajte nás požiadať o cenovú ponuku. Radi Vám pomôžeme na ceste za Vašou vysnívanou stavbou.


Súvisiace predpisy

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov