Význam protipožiarnej bezpečnosti na stavbách

25.02.2021

Verejne dostupné štatistiky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) uvádzajú 2 451 zaznamenaných požiarov v budovách a objektoch za rok 2020 na celom území Slovenskej republiky. Za požiar považujeme každé nežiadúce horenie vedúce k usmrteniu alebo zraneniu osôb či zvierat, vzniku škôd na majetku alebo životnom prostredí či bezprostrednému ohrozeniu týchto hodnôt.

V minulom roku bolo pri požiaroch v budovách a objektoch usmrtených 47 osôb a zranených 240 osôb. Škody na majetku sa pohybujú rádovo v desať tisícoch až miliónoch eur. Medzi najčastejšie príčiny ich vzniku patria nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (takmer v polovici prípadov), prevádzkové a technické poruchy zariadení v stavbách, úmyselné založenie, poruchy alebo nevyhovujúci stav vykurovacích telies. V mnohých prípadoch sa príčinu požiaru nepodarilo zistiť.

Vznik požiaru sa predpokladá všade tam, kde je na jednom mieste súčasne prítomná horľavá látka (pevné predmety, prachy, kvapaliny, pary, aerosóly a plyny) v dostatočnom množstve a vhodnej forme či rozmiestnení, prostriedok spôsobujúci oxidáciu prostredia (najbežnejšie kyslík vo vzduchu) a zdroj s dostatočnou tepelnou energiou na iniciáciu procesu horenia.

Súčasné vedecko technické poznatky nám neumožňujú vzniku požiarov v budovách a objektoch úplne zabrániť. Vhodnou koncepciou riešenia protipožiarnej bezpečnosti však dokážeme pravdepodobnosť vzniku požiarov minimalizovať a následne čo najviac obmedziť ich negatívne účinky, ak nastanú. Protipožiarnu bezpečnosť môžeme chápať ako schopnosť stavby zabrániť v prípade požiaru stratám na životoch a zdraví osôb alebo zvierat a stratám na majetkových hodnotách.

Dnešné stavby musia podľa platných európskych predpisov spĺňať niekoľko základných požiadaviek, aby čo najlepšie plnili svoj účel a zároveň chránili zdravie a bezpečnosť osôb počas celého ich životného cyklu. Jednou z týchto požiadaviek je aj povinnosť navrhovať a zhotoviť stavby tak, aby v prípade vypuknutia požiaru plnili tieto funkcie:

  • Zachovanie nosnosti konštrukcie počas určitého času, aby nedošlo k narušeniu statiky a prípadnému zrúteniu stavby alebo jej časti skôr, ako sa stihnú všetky osoby evakuovať alebo budú zachránené. Táto funkcia tiež prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti hasičských jednotiek pri zásahu, pretože ten často nie je možné viesť z vonkajšej strany stavby z bezpečnej vzdialenosti.
  • Obmedzenie tvorby a šírenia ohňa alebo splodín horenia (dymu) vo vnútri stavby, aby boli počty ohrozených osôb a prípadné materiálne škody čo najmenšie a ohraničené len na určitú plochu v stavbe. Toto obmedzenie zároveň umožňuje hasičským jednotkám dostať požiar rýchlejšie pod kontrolu a uhasiť ho.
  • Obmedzenie rozširovania požiaru na susedné stavby, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb v okolitých stavbách, väčším stratám na materiálnych hodnotách, životnom prostredí a k nekontrolovateľnému šíreniu požiaru mimo budovu. Táto situácia by výrazne sťažila zásah hasičských jednotiek a vyžadovala podstatne vyššie nároky na nasadenie ľudských síl, technických prostriedkov požiarnej ochrany, hasiacich látok a hasičskej techniky.
  • Vytvorenie podmienok pre osoby nachádzajúce sa v stavbe na bezpečný únik alebo záchranu iným spôsobom, aby sa minimalizovali straty na životoch a zdraví osôb. Vhodne navrhnuté podmienky evakuácie, únikové cesty a ďalšie spôsoby evakuácie so stavieb umožňujú všetkým osobám vrátane tých s obmedzenou schopnosťou pohybu dostať sa rýchlo a bezpečne na voľnú plochu mimo stavby alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom a to bez toho, aby boli vystavené tepelným alebo toxickým účinkom plameňa, sálavého tepla alebo splodín horenia. Zároveň umožňujú bezpečné vynesenie osôb neschopných samostatného pohybu z ohrozených priestorov.
  • Vytvorenie podmienok pre bezpečný a účinný zásah hasičských jednotiek, aby sa v čo najkratšom časte dostali na miesto požiaru a mohli zahájiť hasiace, záchranné práce a ďalšie potrebné činnosti. Vhodne navrhnuté prostriedky, cesty a zariadenia pre zásah v stavbách zvyšujú bezpečnosť záchranných tímov a umožňujú vykonanie rýchleho a účinného zásahu či dostupnosť hasiacich látok, čo znižuje negatívne následky požiaru.

Všetky požiadavky uvedené v tomto článku je možné dosiahnuť vhodným návrhom protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, dôslednou realizáciou požiarnych konštrukcií a požiarnych zariadení pri jej uskutočňovaní a ich správnou prevádzkou, kontrolami, údržbou a opravami počas celej životnosti stavby.

Podcenenie tejto problematiky môže mať fatálne následky. Preto nedovoľte Vaším hodnotám zhorieť a obráťte sa na nášho odborníka. Stačí si vybrať z ponuky služieb a my Vám radi pomôžeme, poradíme a usmerníme. Požiarnu bezpečnosť stavieb máte na dosah ruky.


Súvisiace predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov