OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len "zmluvné strany") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky. Vzájomné vzťahy zmluvných strán môžu byť odlišným spôsobom upravené v obchodných zmluvách, ktoré majú prednosť pred znením OP.

1.2 Zhotoviteľom na účely OP (ďalej len "zhotoviteľ") je:

Obchodné meno: Ing. Roman Badík
Miesto podnikania: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - Ružinov
Zapísaný: Živnostenský register vedený Okresným úradom v Žiline, č. 110-294353
IČO: 53 464 681
DIČ: 1078987173
IBAN: SK85 0900 0000 0051 7562 1362
E-mail: badik@badikpbs.sk
Tel. č.: +421 911 814 882

1.3 Objednávateľom na účely OP (ďalej len "objednávateľ") je fyzická osoba - spotrebiteľ, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia na základe osobitných predpisov alebo právnická osoba, ktorá uzatvára so zhotoviteľom objednávku podľa článku 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Orgánom dohľadu nad ochranou práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, fax č. 02/58 27 21 70.

1.5 Zmluvné strany uzatvárajú každú objednávku na diaľku elektronickou poštou (emailom), ak sa nedohodnú inak.

1.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať všetky úkony súvisiace s plnením objednávky písomne a doručovať ich druhej zmluvnej strane emailom, poštovou zásielkou (doporučene), kuriérskou službou alebo osobne. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručenú v deň odoslania emailu. Ak je email odoslaný v deň pracovného pokoja, písomnosť sa považuje za doručenú v najbližší nasledujúci pracovný deň. Písomnosť odoslaná poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo dňom jej vrátenia odosielateľovi bez ohľadu na dôvod neprevzatia druhou zmluvnou stranou (napr. adresát neznámy, adresát nezastihnutý, adresát odmietol prevziať zásielku, adresát zásielku neprevzal v odbernej lehote).

1.7 OP sú platné a účinné od 16.07.2021 pre celé územie Slovenskej republiky a trvale zverejnené na internetovej stránke www.badikpbs.sk v časti "Obchodné podmienky".

Článok 2
Predmet objednávky

2.1 Predmet objednávky je vec a/alebo služba, zhotovená, prípadne vykonaná alebo poskytnutá zhotoviteľom a dodaná objednávateľovi podľa objednávky.

2.2 Predmetom objednávky je najmä:

 • projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (textová a výkresová časť) v rozsahu podľa § 40a alebo § 40b a prílohy č. 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technického alebo technologického zariadenia (textová a výkresová časť) v rozsahu podľa prílohy č. 7, písm. k) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečenie vydania písomného stanoviska orgánmi štátneho požiarneho dozoru pre projektové dokumentácie podľa písmena a) alebo b) tohto bodu,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany pred požiarmi,
 • kontrolné činnosti na stavbe súvisiace s plnením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas jej uskutočňovania (napr. kontrola dokumentácie, prehliadka staveniska a pod.),
 • prepracovanie projektovej dokumentácie existujúcej stavby z tlačenej do digitálnej formy,
 • zameranie a zakreslenie skutkového stavu na stavbe pre potreby zhotovenia projektovej dokumentácie podľa písmena a) alebo b) tohto bodu,
 • iné súvisiace aktivity vykonávané v rámci podnikateľskej činnosti zhotoviteľa bližšie špecifikované v konkrétnej objednávke.

2.3 Projektovú dokumentáciu podľa písmena a) alebo b) v bode 2.2 vypracuje zhotoviteľ tak, aby spĺňala požiadavky pre potreby jej využitia v rámci konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (územné konanie, stavebné konanie, realizácia stavby, zmena stavby pred dokončením, zmena dokončenej stavby alebo zmena v užívaní stavby). Každá projektová dokumentácia je viazaná na konkrétnu stavbu, číslo parcely a katastrálne územie, ktoré sú špecifikované v objednávke.

2.4 Predmet objednávky dodáva zhotoviteľ v tlačenej forme a/alebo digitálnej forme vo formáte súborov *.pdf (bez možnosti editovania) alebo vo formáte súborov *.docx a *.dwg (s možnosťou editovania) podľa požiadaviek objednávateľa.

2.5 Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za zabezpečenie takých podmienok, aby jeho softvérové a hardvérové vybavenie boli schopné čítať súbory v požadovaných formátoch podľa bodu 2.4.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet objednávky v rozsahu, obsahu, kvalite a lehote podľa objednávky a OP.

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet objednávky od zhotoviteľa v určenej lehote a riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu podľa objednávky v súlade s článkom 6.

Článok 3
Uzatvorenie objednávky

3.1 Spotrebiteľ, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia na základe osobitných predpisov alebo právnická osoba (ďalej len "záujemca") má možnosť vyplnením elektronického formulára "Žiadosť o cenovú ponuku" alebo elektronického kontaktného formulára na internetovej stránke www.badikpbs.sk (ďalej len "webové sídlo"), prípadne emailom, telefonicky alebo osobne požiadať zhotoviteľa o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky.

3.2 Zhotoviteľ vypracuje nezáväznú cenovú ponuku len v prípade, ak mu záujemca poskytne všetky požadované informácie v rozsahu podľa elektronického formulára "Žiadosť o cenovú ponuku" zverejneného na webovom sídle. Pri poskytnutí osobných údajov dotknutej osoby zabezpečuje zhotoviteľ ich ochranu a spracovanie podľa pravidiel zverejnených na webovom sídle v časti "Ochrana osobných údajov".

3.3 Zhotoviteľ doručí záujemcovi cenovú ponuku emailom. Ak záujemca s cenovou ponukou súhlasí, potvrdí túto skutočnosť zhotoviteľovi emailom najneskôr do uplynutia dátumu jej platnosti.

3.4 Zhotoviteľ následne doručí emailom záujemcovi návrh objednávky, ktorý obsahuje najmä tieto údaje:

 • číslo objednávky,
 • identifikačné údaje zmluvných strán (obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, prípadne adresa bydliska, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko oprávnenej osoby objednávateľa),
 • stručný popis predmetu objednávky (názov, rozsah, obsah, forma),
 • konečnú cenu alebo cenu za mernú jednotku predmetu objednávky (napr. hod., km) podľa cenovej ponuky,
 • spôsob a lehotu dodania predmetu objednávky,
 • dátum vystavenia objednávky,
 • ďalšie dôležité skutočnosti, na ktorých sa zhotoviteľ so záujemcom dohodli.

3.5 Záujemca je povinný skontrolovať správnosť doručeného návrhu objednávky, zabezpečiť jeho vytlačenie a podpísanie oprávnenou osobou. Takto vyplnenú objednávku doručí zhotoviteľovi emailom alebo písomne na adresu zhotoviteľa. Záujemca týmto záväzne akceptuje návrh objednávky a stáva sa objednávateľom. Záujemca zároveň potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s OP, na ktoré bol včas a dostatočným spôsobom upozornený zhotoviteľom a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

3.6 Objednávka sa dňom doručenia zhotoviteľovi stáva platnou a záväznou pre obe zmluvné strany a zhotoviteľ je povinný začať s jej plnením podľa dohodnutých podmienok alebo na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa pred uplynutím doby na odstúpenie od objednávky podľa bodu 9.1, písmeno d). Prijatie objednávky zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi emailom. Pri celkovej cene objednávky nad 500 € je zhotoviteľ oprávnený začať s jej plnením až dňom úhrady zálohovej faktúry podľa bodu 6.5. Objednávka sa uzatvára na dobu určitú a zaniká úhradou faktúry objednávateľom na bankový účet zhotoviteľa v súlade s článkom 6 po dodaní predmetu objednávky v súlade s článkom 5.

3.7 Objednávku je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku.

3.8 Zmluvné strany sa zaväzujú počas plnenia objednávky bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich údajov uvedených v objednávke. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedajú za prípadnú škodu týmto spôsobenú druhej zmluvnej strane.

Článok 4
Plnenie objednávky

4.1 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať zhotoviteľovi všetky podklady potrebné na riadne plnenie objednávky, najmä sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby, vytyčovacie a stavebné výkresy pre navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných výrobkov, zásobovanie stavby energiami, vodou a napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia, riešenie dopravy a prípadných prevádzkových, výrobných alebo technických zariadení stavby, pôvodné alebo schválené riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo dokumentácie dodávateľov k jednotlivými požiarnym konštrukciám a požiarnym zariadeniam zabudovaným do stavby a ďalšie požadované dokumentácie v tlačenej alebo digitálnej forme (ďalej len "podklady").

4.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení objednávky spočívajúcu najmä v spresnení a doplnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia objednávky.

4.3 Zhotoviteľ je povinný overiť úplnosť odovzdaných podkladov, oboznámiť sa s ich obsahom a v prípade nedostatkov bezodkladne vyzvať objednávateľa na ich doplnenie.

4.4 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov alebo požadovanej súčinnosti neplynie zhotoviteľovi dohodnutá lehota na dodanie predmetu objednávky.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť objednávku v celom rozsahu a obsahu s požadovanou odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou pri dodržaní platných právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na predmet objednávky.

4.6 Zhotoviteľ môže časť predmetu objednávky plniť prostredníctvom tretej osoby, ak nemá na jej realizáciu dostatočné materiálne, technické alebo personálne vybavenie či odbornú spôsobilosť a táto je nevyhnutná pre riadne splnenie celého predmetu objednávky zhotoviteľom.

4.7 Miestom plnenia objednávky je miesto podnikania zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke inak.

4.8 Ak je v súvislosti s plnením objednávky spojená návšteva parcely, stavby, staveniska alebo prevádzky, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky organizačné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnými právnymi predpismi, s ktorými bol oboznámený.

4.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi návštevu parcely, stavby, staveniska alebo prevádzky v sprievode poverenej osoby v dohodnutom termíne a rozsahu potrebnom pre riadne a včasné plnenie objednávky. Inak má zhotoviteľ právo odstúpiť od objednávky.

4.10 Zhotoviteľ je povinný pri plnení objednávky rešpektovať pokyny, pripomienky a požiadavky objednávateľa. Ak sú tieto pokyny, pripomienky a požiadavky v rozpore s platnými právnymi predpismi a technickými normami alebo ich obchádzajú, zhotoviteľ nie je nimi v žiadnom prípade viazaný a je oprávnený odmietnuť ich.

4.11 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa informáciu o stave plnenia objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto informáciu objednávateľovi na požiadanie poskytnúť.

Článok 5
Dodacie podmienky

5.1 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet objednávky v celom rozsahu, obsahu a v lehote podľa objednávky. Dodaním predmetu objednávky sa rozumie jeho doručenie na území Slovenskej republiky do sídla, miesta podnikania alebo na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke (ďalej len "miesto dodania"). Na spôsobe doručenia (osobne, poštovou alebo kuriérskou službou) sa zmluvné strany dohodnú v objednávke. Pri osobnom dodaní predmetu objednávky si zhotoviteľ vyhradzuje právo overiť totožnosť oprávnenej osoby objednávateľa.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu objednávky aj pred uplynutím dohodnutej lehoty dodania predmetu objednávky a objednávateľ je povinný túto výzvu akceptovať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 Spolu s dodaním predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi aj všetky podklady, ktoré od neho prevzal pred začatím alebo počas plnenia objednávky v tlačenej forme, okrem podkladov poskytnutých v digitálnej forme.

5.4 Ak vzniknú nepredvídateľné okolnosti a udalosti, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktoré bránia dodaniu predmetu objednávky v rozsahu, obsahu a v lehote podľa objednávky, je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu o dôvodoch vzniku týchto okolností a udalostí a o predpokladanej dobe ich trvania. V tomto prípade objednávateľ nemá nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1. Lehota dodania predmetu objednávky sa primerane predlžuje o dobu trvania týchto nepredvídateľných okolností a udalostí.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne po doručení predmetu objednávky na miesto dodania tento riadne prevziať a skontrolovať, či je dodaný v celom rozsahu a obsahu a nevykazuje vady brániace jeho riadnemu používaniu. Objednávateľ je oprávnený prevzatie predmetu objednávky odmietnuť, ak zistí vady a nedostatky brániace jeho použitiu. Objednávateľ je teda povinný prevziať predmet objednávky aj s drobnými vadami a nedostatkami, ktoré sami o sebe ani v spojení nebránia ani nesťažujú riadne používanie predmetu objednávky.

5.6 Prevzatie predmetu objednávky potvrdí oprávnená osoba objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne formou preberacieho protokolu, ktorý objednávateľovi doručí zhotoviteľ spoločne s predmetom objednávky. Ten obsahuje najmä tieto údaje:

 • číslo preberacieho protokolu,
 • číslo objednávky,
 • identifikačné údaje zmluvných strán (obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, prípadne adresa bydliska, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko oprávnenej osoby objednávateľa),
 • stručný popis predmetu objednávky (názov, rozsah, obsah, forma),
 • spôsob dodania predmetu objednávky,
 • miesto a dátum prevzatia predmetu objednávky,
 • stav predmetu objednávky pri prevzatí vrátane súpisu vád, ak boli zistené,
 • odtlačok pečiatky a podpis zhotoviteľa,
 • podpis oprávnenej osoby objednávateľa, prípadne odtlačok pečiatky objednávateľa.

5.7 Objednávateľ doručí potvrdený preberací protokol bez zbytočného odkladu emailom alebo písomne na adresu zhotoviteľa. Ak zistí, že prevzatý predmet objednávky vykazuje vady brániace jeho riadnemu používaniu, je povinný uviesť tieto skutočnosti v preberacom protokole. Pokiaľ tak neurobí, neskôr si môže uplatniť nároky zo zistených vád pri prevzatí predmetu objednávky iba ak jednoznačne preukáže, že vykazoval tieto vady už v čase prevzatia.

5.8 V prípade, že oprávnená osoba objednávateľa prevzatie predmetu objednávky písomne nepotvrdí formou preberacieho protokolu, prípadne nebude písomne namietať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu použitiu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia predmetu objednávky, má sa za to, že objednávateľ predmet objednávky plne akceptuje a nemá k nemu žiadne výhrady.

5.9 Ak bude potrebné dodanie predmetu objednávky opakovať z dôvodu neprítomnosti oprávnenej osoby objednávateľa na dohodnutom mieste dodania a v dohodnutej lehote, všetky náklady tým vzniknuté zhotoviteľovi uhrádza objednávateľ.

Článok 6
Cena a platobné podmienky

6.1 Objednávateľ je povinný uhradiť celkovú cenu za predmet objednávky zhotoviteľovi podľa uzatvorenej objednávky. Cena sa vždy uvádza v EUR. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH a všetky ceny sú uvádzané výlučne bez DPH.

6.2 Celková cena uvedená v objednávke sa považuje za konečnú okrem prípadov, kedy nie je možné dopredu predpokladať rozsah plnenia objednávky. V týchto prípadoch sa v objednávke uvádza cena za jednu mernú jednotku (napr. hod., km) a celková cena je vyúčtovaná podľa výsledného počtu merných jednotiek potrebných na plnenie objednávky. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na celkovom počte merných jednotiek, ktorý nesmie byť pri plnení objednávky prekročený.

6.3 Zhotoviteľ má právo účtovať objednávateľovi všetky výdavky nevyhnutné na riadne plnenie objednávky (napr. spotrebný materiál, tlačiarenské služby, poštové a kuriérske služby, cestovné náklady a ďalšie vedľajšie náklady), pričom tieto musia byť uvedené v objednávke.

6.4 Platbu za objednávku v celkovej cene do 500 € vrátane je objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej emailom v deň odovzdania predmetu objednávky poštovej či kuriérskej službe alebo v deň osobného dodania predmetu objednávky. Splatnosť faktúry je najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia.

6.5 Platbu za objednávku v celkovej cene nad 500 € je objednávateľ povinný uhradiť na základe zálohovej faktúry vystavenej a doručenej zhotoviteľom emailom po uzatvorení objednávky v sume 50 % z celkovej ceny objednávky. Splatnosť zálohovej faktúry je najneskôr v lehote 5 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ vystaví a doručí zálohovú faktúru objednávateľovi emailom spolu s potvrdením objednávky. Uhradená zálohová platba sa v plnej výške započítava do celkovej ceny objednávky. Zvyšnú sumu vo výške 50 % z celkovej ceny objednávky je objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej emailom v deň odovzdania predmetu objednávky poštovej či kuriérskej službe alebo v deň osobného dodania predmetu objednávky. Splatnosť faktúry je najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia.

6.6 V prípade, ak faktúra bude neúplná alebo nesprávna, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu na prepracovanie. Lehota splatnosti začína plynúť až dňom doručenia novej faktúry objednávateľovi.

6.7 V prípade oprávnenej reklamácie vád predmetu objednávky pri jeho prevzatí, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry až do vyriešenia reklamácie zhotoviteľom v súlade s článkom 8.

6.8 Ak Objednávateľ podá neopodstatnenú reklamáciu, splatnosť faktúr sa nepredlžuje. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi písomné vyjadrenie o zamietnutí reklamácie najneskôr do 7 dní od jej podania.

6.9 Všetky platby je objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostným spôsobom formou bankového prevodu alebo vkladu na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Objednávateľ je povinný uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, aby bolo možné platbu identifikovať. Platba sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa.

6.10 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na individuálnych platobných podmienkach odchýlne od OP.

Článok 7
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

7.1 K prevodu vlastníckeho práva predmetu objednávky na objednávateľa dochádza okamihom úhrady celej fakturovanej ceny za objednávku v súlade s článkom 6.

7.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete objednávky a všetkých podkladoch poskytnutých objednávateľom od uzatvorenia objednávky, resp. prijatia podkladov až do prevzatia predmetu objednávky objednávateľom v súlade s článkom 5 okrem prípadov podľa bodu 8.2.

7.3 Prevzatím predmetu objednávky v súlade s článkom 5 prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet objednávky výlučne na účely vyplývajúce z povahy predmetu objednávky na území Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať akékoľvek zásahy do predmetu objednávky, upravovať a meniť ho, verejne predávať, vypožičiavať alebo akoukoľvek inou formou verejne rozširovať vrátane verejného šírenia prostredníctvom internetu a iných elektronických komunikačných sietí a zariadení.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať predmet objednávky je objednávateľ, nebude sám predmet objednávky používať, neumožní jeho používanie tretím osobám a nebude predmet objednávky verejne šíriť akýmkoľvek spôsobom.

Článok 8
Zodpovednosť za vady a reklamácie

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za:

 • dodanie predmetu objednávky v rozsahu a obsahu podľa objednávky,
 • kvalitu predmetu objednávky v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú a sú platné v čase jeho dodania,
 • vady, ktoré má predmet objednávky pri preberaní objednávateľom a ktoré preukázateľne vznikli porušením záväzkov zhotoviteľa,
 • vady predmetu objednávky, ktoré sa prejavili neskôr po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ak boli spôsobené preukázateľným porušením záväzkov zhotoviteľa.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za:

 • omeškané dodanie predmetu objednávky zavinené poštovou alebo kuriérskou službou,
 • poškodenie predmetu objednávky zavinené poštovou alebo kuriérskou službou. Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne informovať. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi nový predmet objednávky až po uplatnení nároku na náhradu škôd spôsobených poštovou alebo kuriérskou službou,
 • vady predmetu objednávky spôsobené objednávateľom alebo treťou osobou pri jeho preberaní a následnom používaní,
 • vady predmetu objednávky spôsobené tým, že objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi nesprávne podklady a ten pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo upozornil na túto skutočnosť objednávateľa, ktorý nevykonal nápravu.

8.3 Predmetom reklamácie môže byť iba predmet objednávky, na ktorom sa prejavili vady brániace jeho riadnemu používaniu. Drobné vady a nedostatky, ktoré sami o sebe ani v spojení nebránia ani nesťažujú riadne používanie predmetu objednávky nemôžu byť predmetom reklamácie. Záručná doba pre spotrebiteľov je najviac 24 mesiacov, v ostatných prípadoch najviac 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu objednávky objednávateľom. Záručná doba sa primerane predlžuje o dobu vybavenia oprávnenej reklamácie.

8.4 Ak Objednávateľ zistí vady predmetu objednávky pri jeho preberaní, je povinný uviesť túto skutočnosť v preberacom protokole podľa bodu 5.7.

8.5 Ak Objednávateľ zistí vady predmetu objednávky pri jeho používaní, má právo počas záručnej doby bez zbytočného odkladu podať reklamáciu emailom na badik@badikpbs.sk alebo písomne na adresu zhotoviteľa, pričom je povinný doložiť kópiu uhradenej faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list, dôvod reklamácie a skutočný opis vád alebo toho, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa k podanej reklamácií vyjadrí najneskôr do 7 dní od jej doručenia a vystaví objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie alebo vyjadrenie o zamietnutí reklamácie.

8.6 Oprávnené reklamácie zhotoviteľ vybavuje najneskôr do 30 dní od ich doručenia. Vady predmetu objednávky uvedené v reklamácii je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú zhotoviteľom.

8.7 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o prípadné doplňujúce údaje k reklamácii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vád predmetu objednávky. Lehota na odstránenie vád sa primerane predlžuje o dobu potrebnú na doručenie doplňujúcich údajov k reklamácii.

8.8 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vád predmetu objednávky zhotoviteľom riadne a včas a jeho dodaním objednávateľovi spoločne s potvrdením o vybavení reklamácie. Dodanie opraveného predmetu objednávky zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom a potvrdenie prevzatia sa riadi ustanoveniami článku 5.

8.9 Ak sa zhotoviteľ s vybavením reklamácie omešká alebo ak sú vady predmetu objednávky neodstrániteľné a bránia jeho riadnemu používaniu, má objednávateľ právo odstúpiť od objednávky v súlade s článkom 9. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú zhotoviteľom.

8.10 Ak objednávateľ podá neopodstatnenú reklamáciu, táto sa považuje za vybavenú doručením písomného vyjadrenia o zamietnutí reklamácie emailom alebo na adresu objednávateľa najneskôr do 7 dní od jej doručenia.

8.11 Spotrebitelia môžu podávať akékoľvek sťažnosti a podnety emailom na badik@badikpbs.sk alebo písomne na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa k podanej sťažnosti alebo podnetu vyjadrí najneskôr do 7 dní a doručí spotrebiteľovi odpoveď emailom alebo písomne na adresu.

Článok 9
Zrušenie objednávky

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od objednávky:

 • ak dodaný predmet objednávky vykazuje vady brániace jeho riadnemu používaniu a zhotoviteľ zároveň nie je schopný napriek náležitej starostlivosti vykonať nápravu tohto stavu v lehote podľa bodu 8.6,
 • ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním predmetu objednávky viac ako 14 dní, ak sa zmluvné strany nedohodli na neskoršej lehote odovzdania, toto omeškanie nebolo spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami podľa bodu 5.4 alebo vyššou mocou podľa článku 11,
 • ak je zhotoviteľ v omeškaní s vybavením oprávnenej reklamácie, pokiaľ toto omeškanie nebolo spôsobené vyššou mocou podľa článku 11,
 • bez udania dôvodu v lehote najneskôr do 14 dní od uzatvorenia objednávky, ak ide o spotrebiteľa. Spotrebiteľ je však povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu, ktorá zodpovedá dovtedy vykonanému plneniu objednávky, ak poskytol zhotoviteľovi výslovný súhlas na začatie plnenia predmetu objednávky pred uplynutím tejto lehoty,
 • z dôvodu vyššej moci podľa bodu 11.4.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od objednávky:

 • ak mu objednávateľ neposkytol všetky požadované podklady a súčinnosť podľa bodov 4.1 a 4.2 alebo poskytol neúplné, zavádzajúce alebo chybné informácie a napriek výzve nevykonal bez zbytočného odkladu nápravu tohto stavu,
 • ak mu objednávateľ neumožnil návštevu parcely, stavby, staveniska alebo prevádzky v sprievode poverenej osoby v dohodnutom termíne a rozsahu potrebnom pre riadne a včasné plnenie objednávky,
 • ak objednávateľ presadzuje pri plnení objednávky pokyny, pripomienky a požiadavky, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a technickými normami alebo ich obchádzajú,
 • ak objednávateľ odmietne prevziať predmet objednávky okrem prípadov podľa bodu 5.5 alebo sa s jeho prevzatím omešká viac ako 7 dní odo dňa prvého pokusu zhotoviteľa o jeho dodanie, ak toto omeškanie nebolo spôsobené vyššou mocou podľa článku 11,
 • ak mu objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru podľa bodu 6.5,
 • z dôvodu vyššej moci podľa bodu 11.4.

9.3 Ak objednávateľ pred odstúpením od objednávky podľa bodu 9.1 uhradil zhotoviteľovi zálohovú faktúru podľa bodu 6.5, ten je povinný uhradenú sumu vrátiť bankovým prevodom na účet objednávateľa najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od objednávky.

9.4 Ak odstúpil od objednávky zhotoviteľ podľa bodu 9.2, objednávateľ stráca nárok na dodanie predmetu objednávky a je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky výdavky spojené s plnením objednávky od jej uzatvorenia až po nadobudnutie účinnosti odstúpenia.

9.5 Odstúpenie od objednávky okrem prípadu v bode 9.1, písmeno d) musí byť doručené druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia emailom alebo na adresu druhej strany a musí v ňom byť uvedené číslo objednávky, dôvod odstúpenia od objednávky a podpis oprávnenej osoby.

9.6 Ak odstupuje od objednávky podľa bodu 9.1, písmeno d) spotrebiteľ, doručí zhotoviteľovi úplne a správne vyplnený formulár na odstúpenie od objednávky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu každej objednávky uzatvorenej so spotrebiteľom. Nesprávne alebo neúplne vyplnený formulár nie je zhotoviteľ povinný akceptovať a vyzve spotrebiteľa na vykonanie nápravy. Ak spotrebiteľ nápravu nevykoná, odstúpenie od objednávky sa považuje za neplatné.

9.7 Odstúpenie od objednávky okrem prípadu podľa bodu 9.1, písmeno d) nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej stane alebo neskorším dátumom, ktorý je v oznámení uvedený ako dátum odstúpenia od objednávky. Účinky odstúpenia od objednávky nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať si všetky vzájomné záväzky vzniknuté od uzatvorenia objednávky až po nadobudnutie účinnosti tohto odstúpenia.

9.8 Odstúpenie od objednávky spotrebiteľom podľa bodu 9.1, písmeno d) nadobúda účinnosť dňom doručenia úplne a správne vyplneného formulára na odstúpenie od objednávky zhotoviteľovi emailom alebo písomne na adresu zhotoviteľa. Prijatie formulára zhotoviteľ potvrdí spotrebiteľovi emailom.

9.9 Odstúpenie od objednávky sa nedotýka práv na náhradu škody, zmluvných pokút a práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady predmetu objednávky.

Článok 10
Zmluvné pokuty

10.1 Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu, pokiaľ zhotoviteľ nedodá predmet objednávky v lehote podľa objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli na neskoršej lehote odovzdania, toto omeškanie nebolo spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami podľa bodu 5.4 alebo vyššou mocou podľa článku 11 a to v sume 0,5 % z celkovej ceny objednávky za každý začatý deň omeškania.

10.2 Zhotoviteľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu:

 • pokiaľ sa objednávateľ s prevzatím predmetu objednávky omešká viac ako 7 dní odo dňa prvého pokusu zhotoviteľa o jeho dodanie, ak toto omeškanie nebolo spôsobené vyššou mocou podľa článku 11 a to v sume 1 % z celkovej ceny objednávky za každý začatý deň omeškania,
 • ak objednávateľ neuhradí faktúru alebo zálohovú faktúru v sume alebo v lehote splatnosti podľa bodu 6.4 a 6.5 a to v sume 1 % z celkovej ceny objednávky za každý začatý deň omeškania po uplynutí splatnosti faktúry.

10.3 Zmluvným stranám vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty bezodkladne po naplnení dôvodov na jej uplatnenie. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo zmluvných strán žiadať náhradu škody spôsobenú konaním druhej strany a to v celom rozsahu aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1 nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dodať objednávateľovi predmet objednávky.

10.4 Uplatnenie zmluvnej pokuty sú povinné zmluvné strany doručiť formou písomného oznámenia emailom alebo na adresu druhej zmluvnej strany. V písomnom oznámení musí byť uvedené číslo objednávky, dôvod uplatnenia zmluvnej pokuty, vyúčtovanie zmluvnej pokuty a podpis oprávnenej osoby. Účinky doručenia písomného oznámenia na uplatnenie zmluvnej pokuty nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom.

10.5 Zmluvné strany sú povinné uhradiť zmluvnú pokutu v plnej výške bankovým prevodom na účet druhej zmluvnej strany najneskôr do 14 dní od doručenia písomného oznámenia.

10.6 Odstúpením zmluvných strán od objednávky podľa bodov 9.1 a 9.2 nie je dotknutý ich nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty.

10.7 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty podľa bodov 10.1 a 10.2 považujú za spravodlivé, v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku.

Článok 11
Vyššia moc

11.1 Za porušenie záväzkov podľa objednávky a OP sa nepovažuje to, ak ich niektorá zo zmluvných strán nedokáže plniť z dôvodov mimo jej kontroly, napr. vojny, havárie, živelné pohromy, pandémie (ďalej len "vyššia moc").

11.2 Zmluvné strany sú povinné svoje záväzky podľa objednávky a OP splniť bez zbytočného odkladu v najbližšej možnej lehote po skončení trvania vyššej moci, ak sa nedohodnú inak.

11.3 Povinnosťou zmluvných strán je bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o hrozbe alebo vzniku neschopnosti plniť svoje záväzky z dôvodu vyššej moci.

11.4 Ak vyššia moc trvá viac ako 30 dní, zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od objednávky formou písomného oznámenia doručeného emailom alebo na adresu druhej zmluvnej strany. V písomnom oznámení musí byť uvedené číslo objednávky, dôvod odstúpenia od objednávky a podpis oprávnenej osoby.

11.5 Odstúpenie od objednávky podľa bodu 11.4 nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej stane alebo neskorším dátumom, ktorý je v písomnom oznámení uvedený ako dátum odstúpenia od objednávky. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať si všetky vzájomné záväzky vzniknuté od uzatvorenia objednávky až po nadobudnutie účinnosti tohto odstúpenia. V tomto prípade sa neuplatňujú žiadne zmluvné pokuty podľa článku 10.

Článok 12
Alternatívne riešenie sporov

12.1 V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že zhotoviteľ mohol porušiť jeho práva, je oprávnený obrátiť sa so žiadosťou o nápravu emailom na badik@badikpbs.sk alebo písomne na adresu zhotoviteľa.

12.2 Ak zhotoviteľ na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu vôbec nereagoval do 30 dní od jej doručenia, môže spotrebiteľ podľa zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

12.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je spotrebiteľ oprávnený podať spôsobom podľa ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava,
 • oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

12.4 Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online RSO v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je dostupná tu. Spotrebiteľ pri predkladaní sťažnosti vyplní elektronický formulár a uvedie v ňom všetky potrebné informácie, prípadne priloží dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12.5 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

13.1 Každé ustanovenie OP je nutné vykladať v súlade s účelom OP a vo vzájomnej súvislosti tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by niektoré ustanovenie OP bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia OP. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

13.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že mu objednávateľ poskytol nepravdivé, chybné, zavádzajúce alebo neúplné podklady a informácie, neposkytol dostatočnú súčinnosť pri plnení objednávky alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah dodaného predmetu objednávky.

13.3 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho používania predmetu objednávky.

13.4 Pre OP a vzťahy medzi zmluvnými stranami platí právny poriadok Slovenskej republiky, najmä primerané ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianky zákonník), zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a ďalšie platné právne predpisy.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory budú riešiť mimosúdnou cestou. Ak spor nie je možné vyriešiť mimosúdnym urovnaním, bude podliehať výlučnej právomoci súdu, ktorý sa nachádza v územnom obvode miesta podnikania zhotoviteľa.

13.6 Aktuálne OP sú zverejnené na internetovej stránke www.badikpbs.sk v časti "Obchodné podmienky" a sú k dispozícii v mieste podnikania zhotoviteľa.

13.7 Zhotoviteľ je oprávnený OP kedykoľvek meniť a dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. Pri uplatňovaní práv a povinností zmluvných strán platí vždy tá verzia OP, ktorá bola platná v čase uzatvorenia objednávky a je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky.