OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "Nariadenie GDPR") a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o OOÚ") vrátane použitia cookies

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom sa na účel spracúvania osobných údajov fyzických osôb rozumie:

Obchodné meno: Ing. Roman Badík
Miesto podnikania: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - Ružinov
Zapísaný: Živnostenský register vedený Okresným úradom v Žiline, č. 110-294353
IČO: 53 464 681
DIČ: 1078987173
E-mail: badik@badikpbs.sk
Tel. č.: +421 911 814 882

(ďalej len "prevádzkovateľ").

1.2 Na komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi využívame internetovú stránku www.badikpbs.sk (ďalej ako "webové sídlo") alebo elektronickú poštovú schránku badik@badikpbs.sk (ďalej ako "email"). Prostredníctvom webového sídla poskytujeme verejnosti základné informácie o našej podnikateľskej činnosti a umožňujeme vyplnenie a odoslanie elektronického formulára so žiadosťou o cenovú ponuku alebo elektronického kontaktného formulára.

1.3 Používatelia a návštevníci webového sídla sú povinní prečítať si tieto informácie predtým, ako nám poskytnú svoje osobné údaje vyplnením a následným odoslaním elektronického formulára so žiadosťou o cenovú ponuku alebo elektronického kontaktného formulára, ktoré sú dostupné na webovom sídle. Poskytnutie osobných údajov je založené výlučne na Vašom slobodnom rozhodnutí a slobodnom záujme.

1.4 Žiadatelia o cenovú ponuku prostredníctvom emailu, osobne alebo telefonicky a záujemcovia o uzatvorenie obchodných zmlúv sú povinní prečítať si tieto informácie predtým, ako nám poskytnú svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je založené výlučne na Vašom slobodnom rozhodnutí a slobodnom záujme.

1.5 O ochranu Vašich osobných údajov sa staráme v zmysle platných predpisov a chceme, aby ste vedeli, akým spôsobom spracúvame a chránime Vaše osobné údaje. Preto sa zaväzujeme prijímať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä používanie brán firewall, zabezpečenie všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber sprostredkovateľov a ďalšie primerané opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou.

1.6 Podľa vhodnosti môžeme zhotoviť záložné kópie alebo využívať iné podobné prostriedky, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Tieto opatrenia poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia pred rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovania a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

Článok 2
Kategórie spracúvania osobných údajov

2.1 Pri výkone našej podnikateľskej činnosti získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás alebo nepriamo od tretích strán (napr. poskytovateľov požadovaných podkladov a dokumentov pre plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených objednávok alebo obchodných zmlúv).

2.2 Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou (osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú).

2.3 Získavanie Vašich osobných údajov realizujeme prostredníctvom:

 • elektronického formulára so žiadosťou o cenovú ponuku dostupného na webovom sídle,
 • elektronického kontaktného formulára dostupného na webovom sídle,
 • emailom,
 • prevzatím podkladov a dokumentov potrebných pre plnenie našich záväzkov.

2.4 Pri všetkých úkonoch podľa predchádzajúceho bodu získavame a spracúvame tieto kategórie Vašich osobných údajov:

 • titul, meno a priezvisko,
 • obchodné meno (ak sa zhoduje s Vašim menom a priezviskom),
 • adresa (ulica, orientačné a súpisné číslo, obec, PSČ),
 • telefónne číslo,
 • emailová adresa.

2.5 Nezískavame ani nespracúvame žiadne osobitné kategórie Vašich osobných údajov.

Článok 3
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje získavame a spracúvame za týmto účelom:

 • vypracovanie nezáväzných cenových ponúk,
 • uzatváranie objednávok alebo obchodných zmlúv,
 • vystavovanie daňových dokladov (faktúr),
 • plnenie záväzkov vyplývajúcich z platných obchodných podmienok prevádzkovateľa, uzatvorených objednávok alebo obchodných zmlúv, pri ktorých je potrebné vzhľadom na ich povahu spracúvať osobné údaje.

3.2 Za právny základ spracúvania Vašich osobných údajov považujeme čl. 6, ods. 1, písm. b) a c) Nariadenia GDPR. Toto spracúvanie je nevyhnutné na:

 • uzatvorenie a plnenie objednávky alebo obchodnej zmluvy, ak je zmluvnou stranou dotknutá osoba,
 • uzatvorenie a plnenie objednávky alebo obchodnej zmluvy, ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zastúpená dotknutou osobou,
 • uzatvorenie a plnenie objednávky alebo obchodnej zmluvy, ak je zmluvnou stranou tretia osoba zastupujúca záujmy dotknutej osoby,
 • to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením objednávky alebo obchodnej zmluvy,
 • splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa najmä v oblasti financií, daní a účtovníctva.

3.3 Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť orgány verejnej moci, oprávnené inštitúcie a subjekty na plnenie našich zákonných povinností alebo externí poskytovatelia služieb (napr. účtovné služby, právne služby, tlačiarenské služby, poštové a kuriérske služby), ktorí sa môžu podieľať na plnení našich záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených objednávok alebo obchodných zmlúv.

3.4 Spracúvanie Vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované rozhodovanie a profilovanie.

3.5 Nevykonávame cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

3.6 Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrvá účel ich spracúvania alebo nevyhnutná zákonná lehota. Po tejto dobe osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.

Článok 4
Práva dotknutých osôb

4.1 Právo na informácie

Môžete od nás požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ďalšie súvisiace informácie.

4.2 Právo na opravu

Ak o Vás spracúvame nepresné, neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne doplnenie.

4.3 Právo na vymazanie

Môžete od nás požadovať vymazanie svojich osobných údajov:

 • ak zanikol dôvod, pre ktorý boli získané a spracúvané,
 • ak ide o neoprávnené spracúvanie, prípadne toto spracúvanie neúmerne zasahuje do Vašich oprávnených chránených záujmov.

Pritom si však treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody odporujúce okamžitému vymazaniu Vašich osobných údajov (napr. zákonom upravené lehoty ich uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov, atď.).

4.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo od nás požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, keď:

 • popierate správnosť týchto údajov po dobu, ktorá nám umožní ich správnosť preveriť,
 • spracúvanie týchto údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania,
 • tieto údaje na plánovaný účel už nepotrebujeme, ale Vy ich ešte potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • ste podali námietku voči spracúvaniu osobných údajov.

4.5 Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, preniesli na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Toto právo sa týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ak ste jednou zo zmluvných strán.

4.6 Právo na námietku

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek podať námietku proti tomuto spracúvaniu. Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

4.7 Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili slovenský zákon OOÚ alebo európske Nariadenie GDPR a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás, aby ste nás kontaktovali a mohli sme objasniť prípadné otázky. Zároveň však máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk, tel. č. +421/2 3231 3214), prípadne u európskeho orgánu dohľadu. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Článok 5
Uplatnenie práv dotknutých osôb

5.1 Vaše práva podľa článku 4 je možné uplatniť písomne v listinnej podobe na adresu miesta podnikania prevádzkovateľa alebo v elektronickej podobe zaslaním podania na emailovú adresu badik@badikpbs.sk.

5.2 Na Vaše podania budeme spravidla odpovedať v takej podobe, v akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácie môžeme žiadateľa spätne kontaktovať v rozsahu kontaktných údajov, ktoré o ňom evidujeme.

5.3 Vaše podania vybavujeme najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia.

5.4 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

5.5 Uplatnenie práv dotknutej osoby môžeme odmietnuť, ak nevieme jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.

Článok 6
Pravidlá o ochrane súkromia a používanie cookies

6.1 Na webovom sídle používame k zabezpečeniu správnej a bezpečnej prevádzky našich stránok, analýze návštevnosti a správania sa používateľov súbory cookies. Používaním webového sídla súhlasíte s nasledujúcimi pravidlami ochrany súkromia. Pokiaľ si používanie týchto súborov neželáte, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

6.2 Cookies sú malé súbory obsahujúce pomerne malé množstvo údajov, ktoré náš server odošle pri návšteve webového sídla do Vášho zariadenia (napr. počítač, tablet, smartfón) a uloží lokálne v priečinku internetového prehliadača (pre jednu inštaláciu prehliadača). Pri ďalšej návšteve webovej stránky posiela internetový prehliadač tieto údaje naspäť nášmu serveru.

6.3 Súbory cookies používané našim webovým sídlom nezahŕňajú žiadne osobné údaje, neposkytujú žiadne informácie z pevného disku Vášho zariadenia a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať ani na internetových stránkach tretích strán, vrátane stránok poskytovateľov analýzy návštevnosti a správania sa používateľov webového sídla.

6.4 Súbory cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má Váš internetový prehliadač uchovávať. Naše webové sídlo používa nasledovné druhy týchto súborov:

 • dočasné - ukladajú sa vo Vašom zariadení iba počas návštevy webového sídla a sú automaticky vymazané, akonáhle webové sídlo opustíte alebo vypnete Váš internetový prehliadač. Slúžia na správne zobrazenie a bezpečnú prevádzku našich stránok,
 • trvalé - ukladajú sa vo Vašom zariadení až do času, kým ich neodstránite alebo neuplynie doba ich uchovania definovaná vo vlastnostiach súboru. Slúžia hlavne na rozpoznávanie opakovaných návštev webového sídla z Vášho internetového prehliadača a sledujú správanie používateľov pri prezeraní našich stránok.

6.5 Na webovom sídle tiež využívame externé služby, ktoré fungujú na báze súborov cookies. Tieto služby analyzujú a vyhodnocujú používanie webového sídla používateľmi a poskytujú nám informácie o aktivitách používateľov na našich stránkach. Ide o tieto služby:

 • Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.. Bližšie informácie o ochrane súkromia v tejto službe nájdete tu. Pre odmietnutie súborov cookies si môžete nainštalovať do svojho internetového prehliadača softvérový doplnok dostupný tu.
 • Google Ads, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.. Bližšie informácie o ochrane súkromia v tejto službe nájdete tu,
 • Microsoft Clarity, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu,
 • Facebook Business Suite, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc.. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

6.6 Súbory cookies môžete výberom vhodných nastavení internetového prehliadača kedykoľvek slobodne odstrániť, úplne zablokovať alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy upozornil, keď dostanete nový súbor cookie. Viac informácií o správe súborov cookies pre najviac používané internetové prehliadače sa dozviete tu:

6.7 Na naše webové sídlo môžeme tiež umiestňovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré fungujú nezávisle a nemáme nad nimi žiadny dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a pravidlá ochrany osobných údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 16.07.2021 a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov na základe vývoja svojej podnikateľskej činnosti, webového sídla, internetových technológií a služieb alebo legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov.

7.3 Aktuálne znenie týchto pravidiel ochrany osobných údajov je zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa.