NAŠE SLUŽBY

PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

 • Získajte odborne spracované projekty na kvalitnej technickej úrovni bez dlhého čakania
 • Projektové dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb vypracované odborne spôsobilou osobou pre územné a stavebné konanie alebo individuálne potreby investora
 • Novostavby, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a stavebné úpravy pôvodných objektov, zmeny v užívaní existujúcich stavieb, dodatočné povoľovanie a zmeny stavieb pred ich dokončením, projekty skutočného vyhotovenia
 • Rodinné domy a rekreačné objekty, bytové budovy, polyfunkčné objekty, občianska vybavenosť, prevádzkarne rôzneho druhu, priemysel a výroba, sklady a skládky, garáže, poľnohospodárske stavby, káblové a potrubné kanály, technologické zariadenia a ďalšie
 • Dodanie v tlačenej forme opatrenej pečiatkou špecialistu požiarnej ochrany a v digitálnej forme emailom, na USB kľúči alebo CD nosiči podľa požiadaviek klienta
 • Doručenie osobne, poštou alebo kuriérom podľa požiadaviek klienta
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • Ušetrite čas a energiu pri vybavovaní administratívy spojenej so získavaním územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • Sprostredkovanie potrebných súhlasných stanovísk orgánov štátneho požiarneho dozoru k projektovej dokumentácii stavieb pre územné a stavebné konanie
 • Spracovanie a predloženie žiadosti o vydanie písomného stanoviska na príslušné okresné alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru spolu s projektovou dokumentáciou stavby
 • Doručenie súhlasného písomného stanoviska spolu s posúdenou projektovou dokumentáciou osobne, poštou alebo kuriérom klientovi
 • Všetky druhy stavebných objektov okrem drobných a jednoduchých stavieb, pre ktoré sa stanoviská nevydávajú
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku

ZAMERANIE A ZAKRESLENIE STAVBY

 • Disponujte kvalitnou digitálnou dokumentáciou pôvodnej stavby s možnosťou akýchkoľvek úprav do budúcnosti
 • Zameranie skutkového stavu existujúcich stavebných objektov pomocou laserového 3D merača s vysokou presnosťou a dosahom až 300 metrov
 • Vytvorenie pôdorysov, zvislých rezov a koordinačných situácií stavieb v digitálnej forme na základe vykonaného zamerania a ich dodanie emailom, na USB kľúči alebo CD nosiči podľa požiadaviek klienta
 • Prekreslenie výkresov stavby z tlačenej formy do digitálnej podoby v CAD softvéri
 • Spracovanie potrebných podkladov pre následné vyhotovenie projektu požiarnej ochrany
 • Zameriavanie vykonávame na celom území Slovenskej republiky
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku

PROTIPOŽIARNY DOZOR A AUDITY

 • Netrápte sa s prípravou stavby na kolaudáciu orgánmi štátneho požiarneho dozoru, odhaľte a odstráňte možné nedostatky v oblasti protipožiarnej bezpečnosti včas
 • Kontrola a dohľad nad plnením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou
 • Príprava stavieb na hladký priebeh kolaudačného konania z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti
 • Audit dokladov a dokumentácie od zhotoviteľov k zabudovaným požiarnym konštrukciám a požiarnym zariadeniam
 • Vyhotovenie písomnej správy s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov
 • Dohľad a audity vykonávame na celom území Slovenskej republiky
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

 • Vyhnite sa zbytočným dodatočným nákladom v procese návrhu, schvaľovania a realizácie projektov
 • Konzultácie k navrhnutým riešeniam protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • Konzultácie k existujúcim riešeniam a zamýšľaným zásahom do stavebných objektov z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti
 • Poradenstvo k právnym a technickým predpisom protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických zariadení
 •  Spracovanie odborných vyjadrení a odborných stanovísk
 • Možnosť osobného stretnutia v dohodnutom termíne alebo komunikácie na diaľku emailom, prípadne telefonicky podľa požiadaviek klienta
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku

ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

 • Využite súčinnosť špecialistu požiarnej ochrany pri riešení neštandardných alebo zložitých projektov a dosiahnite tak potrebnú úroveň ochrany pred požiarom alebo výbuchom
 • Projekty požiarnej ochrany pre umiestňovanie technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé alebo inak nebezpečné látky
 • Spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre priemyselné, výrobné a iné objekty
 • Tvorba požiarnych poplachových smerníc, požiarnych evakuačných plánov a ďalšej dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa potrieb klienta
 • Informácie o aktuálnych cenách nájdete v cenníku