NAŠE SLUŽBY

PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie stavebného diela v procese jeho navrhovania a dokumentácie ochrany pred požiarmi v procese jeho užívania.

Projekty požiarnej ochrany spracúvame pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie pre novostavbu alebo zmenu stavby, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, povolenie zmeny stavby pred dokončením, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby alebo skutočné vyhotovenie stavby podľa požiadaviek klienta.

Projektujeme všetky druhy stavieb od rodinných a bytových domov, ubytovacích zariadení, rekreačných a polyfunkčných objektov cez stavby občianskej vybavenosti, prevádzkové, priemyselné, výrobné a skladovacie objekty, poľnohospodárske stavby až po technologické zariadenia.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Ak podávate žiadosť na príslušný stavebný úrad a predkladáte projektovú dokumentáciu stavby na overenie, stavebný úrad môže vo vo veci rozhodnúť len na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktorý vykonáva tzv. štátny požiarny dozor. Uvedené neplatí len pre jednoduché a drobné stavby.

Riešenie požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby spravidla posudzujú miestne príslušné okresné alebo krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a na základe tohto posúdenia vydávajú záväzné písomné stanoviská bez pripomienok, s pripomienkami alebo nesúhlasné.

Ušetrite si starosti a nechajte vybavovanie týchto stanovísk na nás.

ZAMERANIE A ZAKRESLENIE STAVBY

Pokiaľ nedisponujete žiadnymi podkladmi pre vypracovanie projektu požiarnej ochrany, podkladmi len v tlačenej forme alebo neaktuálnou dokumentáciou najmä pri existujúcich stavbách, my sa o všetko postaráme.

Pomocou meracích prístrojov vykonávame zameriavacie práce v mieste stavby a namerané údaje spracúvame do digitálnej podoby vo forme pôdorysov jednotlivých podlaží, výkresov situácie, prípadne aj zvislých rezov stavby za účelom vyhotovenia projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

PROTIPOŽIARNY DOZOR A AUDITY

Vypracovanie požiarneho projektu je len prvým krokom na ceste k dosiahnutiu požadovanej úrovne ochrany pred požiarmi a požiarneho zabezpečenia. Rovnako dôležitá je správna realizácia bezpečnostných opatrení priamo na stavbe a to za účelom kolaudácie, užívania stavby a celkovej životnosti objektu. Nenechajte nič na náhodu a preverte si skutočný stav.

Zaoberáme sa vykonávaním kontrol zameraných na oblasť protipožiarnej bezpečnosti pri uskutočňovaní stavieb a pred kolaudačných auditov. Sústreďujeme sa predovšetkým na problematiku splnenia požiadaviek podľa schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zhotovenie a sprievodnú dokumentáciu k požiarnym konštrukciám a požiarnym zariadeniam.

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Orientovať sa v celom množstve právnych predpisov, technických noriem a požiadaviek požiarnej ochrany nie je vôbec jednoduchá úloha. V každej stavbe sú aplikované rôzne požiarne opatrenia, ktoré síce nie sú na prvý pohľad viditeľné, ale zastupujú dôležité funkcie z pohľadu minimalizácie škôd pri požiari.

Pokiaľ plánujete riešiť nové projekty alebo zasahovať do stavebného diela, poraďte sa so špecialistom požiarnej ochrany. Predídete tak prípadným problémom pri samotnej realizácii projektu alebo schvaľovacom procese a vyhnete sa dodatočným nákladom.

Poradenstvo poskytujeme ústnou aj písomnou formou prostredníctvom vyjadrení, odborných posudkov a analýz alebo podľa osobitných požiadaviek klientov.

ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

V stavbách ale aj mimo nich sa bežne inštalujú technické a technologické zariadenia, pre ktoré je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti pri ich umiestňovaní. Táto požiadavka sa vzťahuje najmä na zariadenia, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, používajú, dopravujú či skladujú horľavé látky a tiež zariadenia, v ktorých prebiehajú procesy vedúce k vzniku horľavej alebo výbušnej atmosféry priamo v zariadeniach alebo v ich okolí.

Pokiaľ potrebujete súčinnosť špecialistu požiarnej ochrany, obráťte sa na nás.

Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov spracujeme analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, pokiaľ im bola táto povinnosť uložená miestne príslušným krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru alebo sa pre ňu rozhodli z vlastnej iniciatívy.